Menu Bel Zon: 015 82 00 456
Inschrijven

GOEDE en veilige opvang

Kinderopvang ZON! vindt kwaliteit binnen de kinderopvang erg belangrijk. Wij zorgen voor uitdagende opvang, maar tevens voor goede en veilige opvang. Dit doen wij door in gesprek te blijven met kinderen, ouders en medewerkers. Voor ons personeel organiseren wij jaarlijks een studiedag op het gebied van pedagogiek.

levend document

Daarnaast beschouwen wij ons pedagogisch beleid als een levend document. Hiermee bedoelen wij dat we continu kijken naar de inhoud van ons beleid en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderopvang en binnen onze organisatie.

GGD INSPECTIE

De GGD controleert jaarlijks namens de gemeente of kinderopvang ZON! aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.
Een inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst onze locaties onder andere op:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kindrato
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (VOG’s)

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en te downloaden op deze pagina (BSO) en op deze pagina (KDV).

Veiligheid

De emotionele ontwikkeling van het jonge kind is een ontwikkeling die alles bepaalt voor de verdere ontwikkeling van het kind en de latere volwassene. De hechtingsfase maakt bijvoorbeeld dat het kind zich leert hechten aan anderen.

Uitgangspunten in het kindercentrum zijn daarom liefde en veiligheid. Dit geldt voor zowel de fysieke en praktische als de emotionele veiligheid van de kinderen. Wat betreft de fysieke en praktische veiligheid is, in samenwerking met de GGD, overal aan gedacht. De emotionele veiligheid wordt door de pedagogisch medewerkers gewaarborgd. Zij geven ieder kind het gevoel welkom en geliefd te zijn. Door het kind goed te leren kennen, door te weten wat het prettig vindt en wat niet, door regelmatig te laten horen, zien en voelen dat dit kind belangrijk voor ons is. Door middel van complimentjes, lieve woorden en knuffels.

Verder kunnen kinderen over het algemeen goed inschatten wat wel en wat niet mag. Voor de situaties waarin zij dit nog niet voldoende kunnen, begeleiden de pedagogisch medewerkers hen hierin. Dit doen zij door de kinderen uit te leggen waar de mogelijke graven zich binden. Kinderopvang ZON! vindt het belangrijk deze risico’s met de kinderen te bespreken. Kinderen kunnen binnen een gesprek meedenken over hun eigen veiligheid. ZON! stelt de regels graag in overleg met de kinderen. Doordat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de regels, zichzelf en elkaar, kan vrijheid worden geboden. Ieder kind is welkom bij ZON!

 

OUDERCOMMISSIE

Ouders zijn voor onze medewerkers, naast de kinderen, de belangrijkste bron van informatie. De betrokkenheid en participatie van ouders wordt daarom door kinderopvang ZON! van harte aangemoedigd.

Alle locaties van ZON! hebben een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en heeft regelmatig overleg met het management van ZON!. Op deze manier kunnen ouders zich actief inzetten en betrokken zijn bij het beleid. De oudercommissie geeft adviezen over verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, voeding en pedagogisch beleid.

ZON! in de Polder kip

MEDEWERKERSBELEID

ZON! hanteert een strenge selectieprocedure voor nieuwe medewerkers. Naast de vereiste diploma’s (SPW 3 of gelijk gestelde diploma’s) kijken wij ook kritisch naar de sollicitant. De sollicitant moet binnen ons profiel passen om bij ons te komen werken.

Na een eerste sollicitatiegesprek werkt de sollicitant twee keer mee op de groep onder begeleiding van een vaste medewerker. Wanneer dit positief bevonden wordt, volgt er een tweede gesprek en pas daarna volgt de beslissing van het wel of niet in dienst nemen. Vervolgens moet voor aanvang van het contract iedere nieuwe medewerker een VOG (verklaring omtrent het gedrag) tonen.

Iedere nieuwe medewerker heeft een proeftijd van twee maanden. Wanneer er bij ons enige twijfel ontstaat over het functioneren in die periode, maar ook in de periode daarna, nemen wij afscheid van deze persoon.

Na de nare berichten in de media over misbruik binnen de kinderopvang heeft ZON! besloten om voortaan tevens standaard de referenties van sollicitanten te onderzoeken.

ZON! wil daarbij benadrukken trots te zijn op de mix van mannen en vrouwen in onze organisatie. Wij geloven dat dit ten goede komt aan het pedagogisch klimaat voor de kinderen.

KLACHTEN

Kinderopvang ZON! biedt met veel plezier goede en veilige kinderopvang aan. Toch kan het soms voorkomen dat u ergens niet mee eens bent.

Wij gaan er van uit dat u in eerste instantie contact opneemt met de betrokken persoon binnen onze organisatie om uw klacht te bespreken. Op deze manier willen wij problemen graag gezamenlijk oplossen om onze dienstverlening te verbeteren. Mocht uw klacht niet direct opgelost kunnen worden en u wilt een formele klacht indienen, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk te doen bij de groepsleiding, locatiemanager of directie. Om uw klacht op een goede manier te behandelen maken wij gebruik van een interne klachtenprocedure.

Geschillencommissie